Darmowa dostawa przy zakupach za min. 199zł

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU
„Konkurs Mikołajkowy” (dalej „Regulamin”)
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Konkurs Mikołajkowy”
dalej „Konkurs”).
2.Konkurs jest przeprowadzany przez SOCIALTIME Sp. z o.o. ul. Przeskok 2, 00-032
Warszawa, REGON: 383358390, NIP: 8883140895 (dalej odpowiednio „Organizator”), e-
mail: kontakt@social-time.pl
3.Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie Manta Spółka Akcyjna w Warszawie, ul.
PIOTRA BARDOWSKIEGO 10, 03-888 WARSZAWA, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w
Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy. Nr KRS
0000447569, NIP 5242442106, REGON 017519803 (dalej: „Właściciel”)
4.Konkurs prowadzony jest na Fanpage Manta (dalej także jako „Manta”) na portalu
Facebook (dalej „Fanpage”).
5.Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc.
Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
6.W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu
art. 221 Kodeksu Cywilnego, zamieszkała na terytorium Polski, mająca ukończone 18 lat i

pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu Facebook,
jest fanem Fanpage i spełni warunki opisane niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
7. Z konkursu wyłączone są osoby współpracujące z Właścicielem oraz Organizatorem
(podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Właściciela i Organizatora
przy organizowaniu Konkursu), pracownicy Właściciela i Organizatora oraz ich zstępni,
wstępni, powinowaci, osoby przysposobione, członkowie ich rodzin i krewni (rodzeństwo,
współmałżonkowie, rodzice współmałżonków).
8. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
1.Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 06.12.2023 i potrwa do 20.12.2023 do
godziny 23:59:59. ​
2.Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3.W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić
łącznie warunki określone w Regulaminie, to jest:
a) posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu oraz konto na Portalu
Facebook,
b) zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie udostępnionymi na Fanpage,
c) wypełnić zadanie konkursowe polegające na opisaniu lub pokazaniu na zdjęciu
ulubionego zimowego gadżetu oraz uzasadnienie swojego wyboru spełniając
warunki, o których mowa w niniejszym Regulaminie, opublikowanie w komentarzu
pod postem konkursowym w serwisie Facebook.
4. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.

5. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować tylko jedno Zgłoszenie. W
przypadku, gdy Uczestnik opublikuje więcej Zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę tylko
pierwsze opublikowane przez Uczestnika Zgłoszenie. Uczestnik nie może modyfikować
swojego Zgłoszenia po jego opublikowaniu na Fanpage ani dostarczać treści o charakterze
bezprawnym. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:
a) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych,
religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
b) nie może zawierać treści reklamowych dotyczących innych niż Organizator lub Właściciel
podmiotów,
c) nie może naruszać jakichkolwiek praw Organizatora, Właściciela ani osób trzecich, w tym
w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku,
d) Uczestnik powinien dysponować pełnią praw autorskich majątkowych i osobistych do
Zgłoszenia,
6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie do czasu wyłonienia zwycięzców.
Jeżeli chce to uczynić, powinien poinformować o tym Organizatora.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1.W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła
komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”). Do zadań Komisji należeć
będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we
wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień
niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody
(dalej „Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.

2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja dokona oceny przesłanych przez Uczestników Zgłoszeń
pod kątem ich adekwatności, pomysłowości oraz poziomu kreatywności. W ten sposób
Komisja wyłoni 1 Zwycięzcę, którego Zgłoszenie w ocenie Komisji będzie najlepsze i
najciekawsze.
3. Zgłoszenie może być wykorzystywane do identyfikacji i promocji Właściciela, w
szczególności w portalach społecznościowych jak i we wszelkich materiałach promocyjnych i
informacyjnych, plakatach, ulotkach reklamowych oraz na innych drukach, nośnikach
elektronicznych i w Internecie.
NAGRODY
1.Fundatorem Nagród jest Właściciel.
2.Nagrodą w Konkursie (dalej łącznie „Nagroda”) jest: Głośnik bluetooth Manta SPK215
3.Właściciel jest zobowiązany wydać zwycięzcom Nagrody wolne od wad.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli
brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z przyczyn dotyczących Uczestnika
a polegających na niespełnieniu warunków Regulaminu, w szczególności niepodania przez
Uczestnika poprawnych danych wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu
Nagrody.
POWIADOMIENIE O WYGRANEJ
1.Organizator do dnia 20.12.2023 r. do godz. 16:00 skontaktuje się z wybraną osobą poprzez
wiadomość prywatną, celem poinformowania o wygranej i ustalenia sposobu przekazania
Nagrody. Zwycięzca zostanie poproszony o skontaktowanie się w ten sposób z
Organizatorem w terminie do dnia 31.12.2023 r. do godz. 23:59:59.
2.Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też
prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Nagroda w chwili jej
odbioru przez Zwycięzcę staje się jego własnością.

3.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma
możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi
stosowne oświadczenie na piśmie.
4.Nieprzekazanie przez Zwycięzcę danych osobowych opisanych w pkt. 3 powyżej –
niezależnie od przyczyny, jak również niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w
terminie oznaczonym w pkt. 2 powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku
Nagroda pozostaje własnością Właściciela.
PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1.Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane Organizatorowi.
2.Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik może między innymi
składać:
a) korespondencyjnie na adres: Socialtime Sp. z o.o. Przeskok 2, 00-032 Warszawa,
b) za pośrednictwem Fanpage Organizatora: https://www.facebook.com/socialtimepl
z dopiskiem „Reklamacja Konkursu Konkurs Mikołajkowy”. Prawo złożenia reklamacji
przysługuje jedynie Uczestnikom.
3.Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Konkursu, którego dotyczy,
b) wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim
kontaktu;
c) wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.
4.Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
wpłynięcia reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w
ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego.

5.Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja
została zgłoszona lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.
6.Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika
prawa do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w
innym właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w
postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane
uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.
7.Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji,
składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem
przysługuje:
– prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony
konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw
Konsumentów, zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie
przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się
do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego reklamację;
– prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów
konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o
pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich; w tym celu składający reklamację
powinien złożyć wniosek do właściwego dla Organizatora lub Właściciela podmiotu
uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem:
https://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html
Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;
DANE OSOBOWE

1.Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Właściciel, tj. Manta
Spółka Akcyjna w Warszawie, ul. PIOTRA BARDOWSKIEGO 10, 03-888 WARSZAWA, wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XIV
Wydział Gospodarczy. Nr KRS 0000447569, NIP 5242442106, REGON 017519803. Dane
osobowe Uczestników będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z
przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
2.Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu:
– związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu wyłonienia zwycięzców i
opublikowania informacji o wynikach Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych
reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
– w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną
przez Właściciela działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes
Właściciela (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
a w przypadku Zwycięzców Konkursu, także:
– w celu spełnienia przez Właściciela obowiązków przewidzianych w przepisach prawa,
w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust.
1 lit. c RODO);
– w celu w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b
RODO).
3.Jako że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Facebook Pani/Pana dane
osobowe będą przetwarzane przez Meta Platforms, Inc.

4.Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w
którym odbywa się Konkurs. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty
świadczące na rzecz Właściciela usługi organizacyjne i techniczne związane z organizacją
Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, w
szczególności Organizator, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach
określonych przepisami prawa.
5.Dane Uczestników będą przechowywane:
– w celu przeprowadzenia Konkursu – przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania
Zwycięzców Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
– w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia
roszczeń określony przepisami prawa,
a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto przez okres wymagany przez odpowiednie
przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej.
6.Pani/Pana dane osobowe zawarte w aktywnościach, w postaci: imienia i nazwiska,
publicznie dostępnego zdjęcia profilowego będą dostępne pod postem konkursowym także
po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu.
7.Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich
sprostowania. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje
prawo ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec ich przetwarzania. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych
osobowych, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Właściciel zaznacza, że pomimo
wycofania zgody, dane osobowe Uczestnika Konkursu mogą być przetwarzane przez
Właściciela w celach szczegółowo opisanych powyżej, których przetwarzanie odbywa się w
oparciu o podstawy prawne inne niż zgoda, które zostały tam również szczegółowo opisane.

8.Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych
osobowych narusza przepisy RODO.
9.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w
Konkursie, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie – do czynności związanych z wydaniem
nagrody. Niepodanie danych uniemożliwi Pani/Panu wzięcie udziału w Konkursie, a w
przypadku zwycięstwa – brakiem możliwości wydania Nagrody.
10.Dodatkowo Właściciel informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą
być przetwarzane przez Właściciela do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego
interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych w ww. celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
11.W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią
promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu
art. 2 ust. 1 ustawy o z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t. j.: Dz. U. z 2023 r.
poz. 227).
2.Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest do publicznej wiadomości na Fanpage
oraz na stronie internetowej oraz w siedzibie Organizatora.
3.Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami
prowadzonymi przez Organizatora.
4.Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady
Konkursu.

5.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych
lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. We wszystkich kwestiach spornych
decyduje Komisja.
6.Komisja zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w
Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby
oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre
obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Właściciela lub Organizatora, jego renomę lub
interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w
Regulaminie, a w przypadku, gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
7.W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie
obowiązującego prawa.
8.Uczestnikowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w
Załączniku nr 1 do Regulaminu.
Załącznik nr 1 – Informacja o prawie do odstąpienia od umowy
1.Uczestnik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek
przyczyny.
2.Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez
Uczestnika Nagrody.
3.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Uczestnik musi poinformować Organizatora
o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na
przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną). Uczestnik może
skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do
niniejszego Regulaminu.
4.W przypadku skorzystania przez Uczestnika z możliwości odstąpienia od umowy za
pośrednictwem poczty elektronicznej Organizator prześle Uczestnikowi niezwłocznie

potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na
przykład pocztą elektroniczną).
5.Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6.Nagrodę należy zwrócić Organizatorowi na adres ul. PIOTRA BARDOWSKIEGO 10, 03-888
WARSZAWA niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym
Uczestnik poinformował Organizatora o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany,
jeżeli Uczestnik odeśle nagrodę przed upływem terminu 14 dni.
7.Uczestnik musi ponieść bezpośrednie koszty zwrotu nagrody (koszty odesłania do
Organizatora). W przypadku gdy zwracane przez Uczestnika nagrody nie mogą być zwrócone
w zwykłym trybie za pośrednictwem poczty maksymalne koszty bezpośredniego zwrotu są
uzależnione od wybranego przez Uczestnika sposobu zwrotu, w tym w przypadku
korzystania z firm kurierskich wynikają one z cenników usług oferowanych przez tego
rodzaju firmy.
Załącznik 1
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a_____________________________, wyrażam zgodę na wzięcie udziału
przez __________________, którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym, w konkursie
organizowanym przez SOCIALTIME na fanpage’u
<https://www.facebook.com/MantaPolska> na portalu Facebook (dalej: „Konkurs”) oraz
akceptuję w imieniu mojego syna /mojej córki regulamin Konkursu. Jednocześnie wyrażam
zgodę na przetwarzanie przez Manta Polska oraz Organizatora SOCIALTIME danych
osobowych mojego syna/mojej córki, o których mowa w regulaminie tego Konkursu.
_____________________________

(miejscowość i data) (podpis)