Darmowa dostawa przy zakupach za min. 199zł

Regulamin sklepu


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu internetowego manta.com.pl;
1.2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
1.3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego manta.com.pl;
1.4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.manta.com.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia;
1.5. Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym;
1.6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Manta S.A. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu;
1.7. Ustawa o prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
1.8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
1.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.manta.com.pl/;
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem http://www.manta.com.pl/, prowadzony jest przez Manta S.A z siedzibą w Warszawie, 03-888 ul. Bardowskiego 10. NIP: 5242442106; Regon: 017519803; KRS:0000447569, Tel. +48 507 483 086, e-mail: sklep@emanta.pl;
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
d) zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego;
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, lub
b) Firefox w wersji 21 lub nowszej, lub
c) Chrome w wersji 29 lub nowszej, lub
d) Opera w wersji 12 lub nowszej, lub
e) Safari w wersji 4 lub nowszej, lub
f) minimalna rozdzielczość ekranu 300 x 700 pikseli;
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;
2.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.manta.com.pl/, oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk;
2.8. Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach;
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron sklepu;
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe;
3.4. Manta S.A może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które są niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa,ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre obyczaje,
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Manta S.A.;
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie;
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
e) korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową http://www.manta.com.pl/, dokonać wyboru towarów, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie;
4.2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka;
4.3. W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych, oraz zmianę wyboru towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie;
4.4. W trakcie składania zamówienia, jeśli Klient chce dokonać zakupu na firmę, powinien zaznaczyć w zakładce „Dane Adresowe” pole „Kupuję jako firma”, oraz pole „Chcę otrzymać fakturę VAT”, jeżeli chce otrzymać fakturę;
4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy.
4.6. W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”;
4.7. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Manta S.A. z siedzibą w Warszawie 03-888 ul. Bardowskiego 10 umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 1
4.8. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Sklep manta.com.pl – Potwierdzenie złożenia zamówienia nr [_ _ _ _ _ _], zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia;
4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej;
4.10. Do każdego zamówienia, w którym podany jest numer NIP Klienta w trakcie składania zamówienia, dołączana jest elektroniczna wersja faktury VAT;
4.11. Faktura VAT jest wystawiana w momencie zrealizowania zamówienia i wysyłana na załączony w zamówieniu adres e-mail w formacie .pdf.;
4.12. Istnieje możliwość wysłania zamówienia na inny adres niż na fakturze VAT – w przypadku wyboru innego adresu dostawy w zakładce „Dane adresowe” podczas składania zamówienia należy zaznaczyć opcję „Nowy adres wysyłki” i uzupełnić dane;
4.13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia;
5.2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy są zależne od wartości zamówienia, sposobu płatności (przedpłata lub płatność przy odbiorze), oraz sposobu wysyłki. Pełna tabela kosztów wysyłki dostępna jest pod adresem http://manta.com.pl/dostawa-i-platnosc.html . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia;
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta zamówienia w przypadku wyboru formy płatności „za pobraniem”, lub licząc od dnia, w którym Klient dokonał opłaty za zamówienie w przypadku wyboru formy płatności „przedpłata”;
5.4. Płatności za złożone zamówienie należy dokonać w terminie 5 dni roboczych. W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie zamówienie zostanie automatycznie anulowane;
5.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://www.manta.com.pl/ , oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail wydruku potwierdzenia, specyfikacji zamówienia, oraz faktury VAT.

VI. Sprawdzenie przesyłki

Podczas przyjmowania przesyłki od Kuriera Klient zobowiązany jest do:
6.1. Dokładnego sprawdzenia przesyłki – należy sprawdzić, czy opakowanie nie jest zgniecione, uszkodzone, zamoczone, lub czy nie było otwierane;
6.2. Otwarcia przesyłki przy kurierze i sprawdzenia jej zawartości, zgodnie z art. 545 par. 2 kc
W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika;
6.3. Sprawdzenia, czy urządzenie nie uległo uszkodzeniom mechanicznym podczas transportu (np. rozbity wyświetlacz, roztrzaskana obudowa);
6.4. Jeśli stwierdzone zostaną jakiekolwiek rozbieżności, bądź uszkodzenia zawartości przesyłki należy:
a) zapisać na liście przewozowym zastrzeżenia do przesyłki,
b) spisać w obecności kuriera Protokół Szkodowy (najpóźniej następnego dnia po odbiorze paczki),
c) q dniu stwierdzenia szkody skontaktować się z naszym Działem Szkód – szkody@manta.com.pl – przesyłając informację na temat uszkodzeń, oraz dołączając dokumentację zdjęciową.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
7.2. Klient ma możliwość uiszczenia opłaty za zakupione produkty:
a) płatnością w systemie szybkich płatności TPay,
c) wybierając opcję „płatność przy odbiorze” (płatność kurierowi w trakcie doręczenia przesyłki).

VIII. Prawo do odstąpienia od umowy

8.1. Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny, licząc od chwili objęcia produktu w posiadanie przez Kupującego lub przez osobę trzecią wskazaną przez Kupującego;
8.2. Kupujący może odstąpić od umowy sprzedaży składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem;
8.3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej sklepu-tutaj ;
8.4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca kupującemu wszystkie otrzymane od kupującego należności, w tym koszty dostarczenia produktu, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez sprzedawcę. Kupujący ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu towaru, chyba, że sprzedawca zgodził się ponieść ten koszt;
8.5. Zwrot należności wskazanych w pkt. 8.4. nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy;
8.6. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu dostawy płatności jaki został użyty przez kupującego w pierwotnej transakcji, chyba, że kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie, przy czym kupujący nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem;
8.7. Kupujący ma obowiązek zwrócić produkt niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu na adres sprzedawcy przed upływem tego terminu;
8.8. Zgodnie z art. 34 ust. 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta: Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu (tzn. w sposób wykraczający poza zakres możliwości jakie przysługują w przypadku zapoznawania się z produktem w sklepie stacjonarnym). Zakupiony produkt można sprawdzić i użyć jedynie w takim zakresie, jaki byłby możliwy w sklepie stacjonarnym, w celu potwierdzenia jego cech i funkcjonalności. Zwrot produktu po rozpoczęciu jego eksploatacji może skutkować otrzymaniem kwoty pomniejszonej o wartość odpowiadającą zmniejszeniu wartości towaru, lub konserwacji eksploatowanych części;
a) zwracane pojazdy elektryczne mają dopuszczalny nieprzekraczalny przebieg 500m. W przypadku zwrotu produktu z licznikiem przekraczającym tą wartość, sprzedający może pomniejszyć zwrot kosztów zakupu z uwagi na obniżenie wartości produktu;
8.9. Zgodnie z podstawą prawną: art. 38 ustawy o prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do niektórych umów. Te wyjątki są szczegółowo określone w ustawie o prawach konsumenta oraz mogą obejmować, ale nie ograniczają się do następujących kategorii produktów:
a) Produkty nieprefabrykowane, wykonane na specjalne zamówienie konsumenta lub służące do zaspokojenia jego zindywidualizowanych potrzeb (oznacza to, że produkty wykonane na zamówienie, które są spersonalizowane lub dostosowane specjalnie dla danego Konsumenta, nie podlegają zwrotowi);
b) Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, które po otwarciu nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Przykłady to :
⦁ artykuły higieniczne, oraz produkty mające kontakt ze strefami intymnymi: szczoteczki do zębów, golarki, produkty do pielęgnacji twarzy i ciała, produkty do higieny intymnej itd., produkty mające kontakt ze strefami intymnymi, depilatory, które z oczywistych powodów nie nadają się do zwrotu po otwarciu;
⦁ urządzenia elektroniczne dla zdrowia i fitnessu: ciśnieniomierze, termometry, inhalatory i inne urządzenia medyczne, masażery, maty do ćwiczeń i inne akcesoria do ćwiczeń, które z uwagi na konieczność zachowania sterylności lub uniknięcia kontaminacji krzyżowej, nie są przyjmowane z powrotem po otwarciu,
⦁ słuchawki nauszne i douszne: ze względu na bezpośredni kontakt z uchem, słuchawki nauszne i douszne są traktowane jako artykuły higieniczne (aby słuchawki nauszne i douszne były kwalifikowane do zwrotu, muszą być nienaruszone, w oryginalnym zafoliowanym opakowaniu, ze wszystkimi akcesoriami i dokumentacją; jeśli słuchawki zostały użyte, ich zwrot nie jest akceptowany ze względu na kwestie higieniczne)
⦁ odzież: zwracana odzież musi być nie używana, nieuszkodzona i w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi metkami producenta, czysta i wolna od zapachów
8.10. Prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny przysługuje także przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów w zakresie prawa do odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio do przedsiębiorców na prawach konsumenta.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na adres mailowy sklep@manta.com.pl

W przypadku odstąpienia od zawartej umowy uprzejmie prosimy o odesłanie lub przekazanie nam produktu na adres:
Manta Ecommerce
ul. Piotra Bardowskiego 10 rampa 22
03-888 Warszawa

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od zawartej z Manta S.A. umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo produkt przed upływem terminu 14 dni.
Nie przyjmujemy paczek za pobraniem.
Przesyłka powinna zostać opisana: Zwrot Sklep Internetowy, dokument o odstąpieniu od umowy powinien znajdować się w przesyłce.

IX. Warunki zwrotów produktów mających kontakt z żywnością

9.1. Wszystkie produkty, które mają kontakt z żywnością, takie jak m.in.: miksery, blendery, frytkownice, opiekacze, grille, gofrownice, czajniki, akcesoria do powyższych urządzeń, takie jak m.in.: wymienne końcówki do mikserów, ostrza, naczynia, misy, pojemniki do przechowywania i inne przedmioty używane do przygotowania, serwowania czy przechowywania jedzenia, mogą być zwracane pod pewnymi warunkami. Kluczowym czynnikiem decydującym o możliwości zwrotu takich produktów jest ich stan, oraz czy zostały użyte;
⦁ Stan produktu: Produkt nie może być używany, musi pozostać w oryginalnym, nienaruszonym stanie, co oznacza, że nie może nosić żadnych śladów użytkowania, musi być czysty i wolny od zapachów.
⦁ Oryginalne opakowanie: Produkt musi zostać zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z wszelkimi akcesoriami (oryginalnie zapakowanymi), instrukcjami i dokumentacją, co jest szczególnie istotne w przypadku produktów, które mają kontakt z żywnością, dla zapewnienia ich higieny i bezpieczeństwa.

X. Warunki zwrotów produktów wykorzystywanych do regulacji warunków wewnętrznych w budynkach i pojazdach, zapewniających odpowiedni komfort termiczny i jakość powietrza

10.1. Z uwagi na specyfikę urządzeń zwłaszcza w kontekście ich użytkowania, bezpieczeństwa, oraz higieny, zwrot urządzeń z kategorii takich jak m.in.: osuszacze, nawilżacze, przenośne klimatyzatory, wentylatory, oraz ogrzewacze powietrza możliwy jest tylko wtedy gdy:
a) produkt nie był używany, pozostał w oryginalnym, nienaruszonym stanie, co oznacza, że nie może nosić żadnych śladów użytkowania, musi być czysty i wolny od zapachów,
b) produkt został zwrócony w oryginalnym opakowaniu wraz z wszelkimi akcesoriami (oryginalnie zapakowanymi), instrukcjami i dokumentacją, co jest szczególnie istotne w przypadku produktów, których specyfikacja działania ma wypływ na higienę i bezpieczeństwo użytkowników.

XI. Reklamacje dotyczące towarów

11.1. Manta S.A z siedzibą w Warszawie 03-888 ul. Piotra Bardowskiego 10 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
11.2. Reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Manta S.A., ul. Piotra Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa. Firma Manta S.A zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
11.3. Manta S.A z siedzibą w Warszawie 03-888 ul. Piotra Bardowskiego 10 jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego towaru na warunkach, oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w jednym z autoryzowanych serwisów, których adresy znajdują się w karcie gwarancyjnej.
11.4. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
11.5. Aby skorzystać z prawa reklamacji, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego który jest do pobrania tutaj.
Proszę odesłać lub przekazać nam produkt na adres:
Manta Ecommerce
Ul. Bardowskiego 10 rampa 22
03-888 Warszawa
Przesyłka powinna zostać opisana: Reklamacja Sklep Internetowy.

XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

12.1. Manta S.A z siedzibą w Warszawie 03-888 ul. Piotra Bardowskiego 10 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów;
12.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić firmę Manta S.A. z siedzibą w Warszawie 03-888 ul. Piotra Bardowskiego 10 o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego;
12.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres:
Manta S.A. ul. Piotra Bardowskiego 10, 03-888 Warszawa z dopiskiem Sklep Internetowy.
12.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu;
12.5. Manta S.A z siedzibą w Warszawie 03-888 ul. Piotra Bardowskiego 10 zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XIII. Opinie w sklepie internetowym

13.1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w sklepie internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu;
13.2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w sklepie internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii, oraz z linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii, oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia;
13.3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy;
13.4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w sklepie internetowym, oraz wizytówce TrustMate.io.;
13.5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich;
13.6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w sklepie internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia;
13.7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

XIV. Postanowienia końcowe

14.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych Manta S.A z siedzibą w Warszawie 03-888 ul. Piotra Bardowskiego 10 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
14.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.