Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU z dnia 19 lipca 2021 r.

„Dźwięki Lata”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą: „Dźwięki Lata” (dalej: „Konkurs”). W odpowiednim zakresie Regulamin jest przyrzeczeniem publicznym nagrody.

2.Użyte w Regulaminie, pisane wielką literą w różnych przypadkach i liczbach, określenia oznaczają:

a) „Właściciel” – prowadzący działalność gospodarczą Bogdan Wiciński pod firmą „Manta S. A.” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, NIP 5242442106, REGON 017519803 ;

b) „Wykonawca” – prowadzący działalność gospodarczą Olaf Szymański pod firmą „SocialTime” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Toruniu przy ul. Królowej Jadwigi 7/2, NIP 8792676822, REGON 360448316 ;

b) „Fanpage” – strona na portalu społecznościowym „Facebook” – usłudze świadczonej przez Właściciela drogą elektroniczną w sieci Internet pod adresem URL: https://www.facebook.com/MantaPolska/

c) „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.);

d) „Nagroda” – głośnik mobilny SPK130GO o wartości 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych brutto).

3.Z zastrzeżeniem przypadków w Regulaminie przewidzianych obsługę Konkursu prowadzi Wykonawca na zlecenie oraz w imieniu i na rzecz Właściciela.

4.Konkurs jest przeprowadzany na Fanpage’u na podstawie regulaminu usługi „Strony na Facebooku” dostępnego w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL:https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/.

5.Konkurs nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z usługodawcami Facebooka ani z nimi związany. Usługodawcy Facebooka nie ponoszą odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.

6.Konkurs przeprowadzany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.Tekst Regulaminu jest dostępny do pobrania, a odnośnik do niego jest publikowany łącznie z treścią zaproszenia, o którym mowa w ust. 12.

8.Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.).

UCZESTNICY KONKURSU

9.Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne i dobrowolne.

10.Uczestnikiem Konkursu (dalej: „Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia Odpowiedzi Konkursowej, o której mowa w ust. 13, spełnia łącznie następujące warunki:

a) ukończyła 18 rok życia;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) jest konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);

d) posiada ważny dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jej tożsamość;

e) jest usługobiorcą usługi oznaczonej wyrazem „Konto” na Facebooku (dalej: „Profil”) –zgodnie z regulaminem Facebooka dostępnym w sieci Internet pod adresem elektronicznym „https://www.facebook.com/legal/terms”;

f) nie jest pracownikiem lub współpracownikiem, w tym na podstawie innego niż umowa o pracę stosunku prawnego, Wykonawcy, Właściciela, jak również innego podmiotu bezpośrednio zaangażowanego w przeprowadzanie Konkursu lub członkiem najbliższej rodziny podmiotów wskazanych powyżej; przez członka najbliższej rodziny rozumie się: wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, małżonka, rodzica współmałżonka oraz osobę pozostającą w stosunku przysposobienia;

g) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;

h) zaakceptuje postanowienia Regulaminu.

 

CZAS I WARUNKI KONKURSU

11.Konkurs trwa od dnia 20 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. do godz. 23:59:59 (dalej: „Czas Konkursu”).

12.Konkurs rozpoczyna się w momencie, gdy Wykonawca, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku („Napisz post…”), opublikuje na Fanpage’u, zaproszenie do wykonania Odpowiedzi Konkursowej. W treści zaproszenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

13.Czynność do wykonania przez Uczestnika (dalej: „Odpowiedź Konkursowa”) polega na opublikowaniu w Czasie Konkursu komentarza do zaproszenia, o którym mowa w ust. 12 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz” („Napisz komentarz…”) udostępnianej na Facebooku – na temat: „w jakim otoczeniu najbardziej lubisz słuchać muzyki na urządzeniu Manta! Uwaga: nie ważne którym​”.

14.Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 jest równoznaczne z oświadczeniem, że Uczestnik jest wyłącznym twórcą tej Odpowiedzi Konkursowej i/lub że Uczestnikowi przysługują do niej (jako całości) odpowiednie majątkowe prawa autorskie, prawa zależne i prawa pokrewne, a także iż Odpowiedź Konkursowa nie narusza praw autorskich osób trzecich, praw własności przemysłowej, uprawnień jakiejkolwiek osoby związanych z rozpowszechnianiem jej wizerunku, przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 jt. ze zm.), że jest wolna od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Wykonawcę, Właściciela na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Odpowiedzi Konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w ust. 15.

15.Opublikowanie Odpowiedzi Konkursowej w sposób określony w ust. 13 jest równoznaczne z wolą udzielenia (związania się), z chwilą wydania nagrody, Właścicielowi niewyłącznej i nieodpłatnej licencji, na czas nieokreślony z 5-letnim okresem wypowiedzenia, z prawem do udzielania sublicencji, na korzystanie z Odpowiedzi Konkursowej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w celach związanych z organizacją Konkursu oraz celach marketingowych i promocyjnych –na wszystkich znanych polach eksploatacji, w szczególności na:

a) zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką egzemplarzy Odpowiedzi Konkursowej, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową;

b) użyczanie oraz wprowadzanie do obrotu, tak oryginału, jak i kopii;

c) rozpowszechnianie, w szczególności w sieci Internet, w tym na Fanpage’u, poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na liczbę nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy;

d) publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie, reemitowanie;

e) używanie Odpowiedzi Konkursowej w różnych formach wydawniczych i multimedialnych, w tym w reklamach i promocji w telewizji, na nośnikach papierowych, magnetycznych, optycznych i filmowych;

f) publiczne udostępnianie Odpowiedzi Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez niego wybranym;

g) wprowadzanie do pamięci komputera;

h) dokonywanie opracowań na potrzeby wszelkiego rodzaju działań informacyjnych, reklamowych, promocyjnych, marketingowych, w tym w zakresie marketingu bezpośredniego oraz interaktywnego.

Uczestnik wyraża również zgodę na przeniesienie przez Właściciela pozyskanych przez niego praw do Odpowiedzi Konkursowej, w całości lub w części, na dowolną stronę trzecią w dowolnym czasie oraz na wykorzystanie Odpowiedzi Konkursowej do tworzenia utworów zależnych (modyfikacji i przekształceń).

Postanowienia niniejszego ustępu dotyczą również, odpowiednio, udzielenia Właścicielowi przez Uczestnika licencji niewyłącznej, w zakresie niniejszym ustępem określonym, na rozporządzanie prawami pokrewnymi do tej Odpowiedzi Konkursowej lub jej części, która byłaby lub zawierałaby utrwalone artystyczne wykonanie, wideogram lub fonogram.

Postanowienia art. 921 § 3 kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie przez Właściciela z Odpowiedzi Konkursowej na każdym odrębnym polu eksploatacji.

16.Uczestnik może odwołać z Konkursu swoją Odpowiedź Konkursową –z wyjątkiem Odpowiedzi Konkursowej, za którą odebrał nagrodę. Odwołania Odpowiedzi Konkursowej z Konkursu dokonuje Uczestnik –przy użyciu odpowiednich usług dostępnych na Facebooku.

17.Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 18, wyraźnie zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej (zgodnie z odpowiednimi funkcjonalnościami udostępnionymi na Facebooku):

a) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o jej bezprawnym charakterze lub związanej z nią działalności;

b) w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o tym, iż została ona uznana za zawierającą rasistowskie, obrażające innego Uczestnika, wulgarne, pornograficzne lub nieobyczajne, reklamowe, obrażające daną religię lub kulturę, godzące w wizerunek Właściciela lub innych podmiotów z nim związanych albo też w jakikolwiek inny sposób sprzeczne z zasadami lub normami współżycia społecznego;

c) z uzasadnionych względów bezpieczeństwa, o ile wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

18.Wykonawca w sytuacjach, o których mowa w ust. 17, niezwłocznie prześle Uczestnikowi –przy użyciu odpowiednich funkcjonalności udostępnianych na Facebooku –powiadomienie o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Odpowiedzi Konkursowej.

 

NAGRODY I ZWYCIĘZCY

19.Przyrzekającym Nagrody oraz dodatkowe nagrody pieniężne, o których mowa w ust. 20, w Konkursie jest Wykonawca.

20.Jeśli wymagają tego przepisy prawa, do Nagrody zostanie doliczona dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości tej Nagrody (dalej odpowiednio „Dodatkowa Nagroda Pieniężna”). Przed wydaniem Nagrody Wykonawca potrąci na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361 ze zm.), kwotę odpowiadającą wartości Dodatkowej Nagrody Pieniężnej.

21.Wykonawca przyznaje nagrodę jednemu Uczestnikowi, którego Odpowiedź Konkursowa jest w jego ocenie najlepsza. Ocena, czy i które spośród Odpowiedzi Konkursowych zasługują na Nagrodę, należy do Wykonawcy. Wykonawca przyznaje nagrodę pocieszenia jednemu uczestnikowi, którego Odpowiedź Konkursowa jest w jego ocenie druga najlepsza.

22.Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę.

23.Nagroda nie łączy się z innymi korzyściami, a także nie podlega wymianie, w całości lub części, na pieniądze, inne nagrody lub inne korzyści.

24.Wykonawca, przy użyciu funkcjonalności „Status” udostępnianej na Facebooku („Napisz coś na tej stronie…”) albo jako komentarz do zaproszenia, o którym mowa w ust. 12 – przy użyciu funkcjonalności „Dodaj komentarz”/„Skomentuj”, publikuje na Fanpage’u, nie później niż w dniu 3 sierpnia 2021 r., informację o Uczestnikach, których Odpowiedzi Konkursowe zasługują na Nagrodę.

25.W terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r., Uczestnik, o którym mowa w ust. 24 winien, w sposób, o którym mowa ust. 40 lit. a) przesłać następujące dane potrzebne do odbioru Nagrody:

a) imię i nazwisko;

b) adres korespondencyjny;

c) telefon kontaktowy – jeśli wyraża taką wolę.

26.Nagroda jest dostarczana nagrodzonemu Uczestnikowi za pośrednictwem poczty na wskazany zgodnie z ust. 25 adres. Nagrody nieodebrana przez Laureata z przyczyn leżących po jego stronie pozostaje do dyspozycji Wykonawcy.

27.Przed odbiorem Nagrody nagrodzony Uczestnik winien okazać Wykonawcy ważny dokument urzędowy ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość – celem zweryfikowania, czy jest on uprawniony do jej odbioru.

28.Z wydania Nagrody spisuje się protokół odbioru.

29.Laureat traci prawo do odbioru Nagrody w przypadkach:

a) nieprzesłania danych, o których mowa ust. 25 powyżej w terminie do dnia 6 sierpnia 2021 r.;

b) niedokonania jej odbioru;

c) zaistnienia przed odbiorem Nagrody okoliczności, o których mowa w ust. 17.

 

DANE OSOBOWE

30.Współadministratorami, w rozumieniu RODO, danych osobowych Uczestnika są w odpowiednim zakresie:

a) Właściciel, czyli Manta S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, 03-876 Warszawa, (dalej: „Właściciel”), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS pod numerem KRS: 0000447569, REGON: 017519803, NIP: 5242442106; z Właścicielem można się kontaktować pisemnie, wysyłając korespondencję na adres siedziby, lub mailowo, wysyłając maila na następujący adres e-mail: sekretariat@manta.com.pl;

b) Facebook, Inc., spółka prawa stanu Kalifornia Stanów Zjednoczonych Ameryki, i podmioty z nią powiązane (których dane opublikowane są w sieci Internet pod adresem elektronicznym:https://www.facebook.com/help/111814505650678?ref=dp) –usługodawcy usługi świadczonej drogą elektroniczną oznaczonej znakiem towarowym „Facebook”, dostępnej w sieci Internet pod adresem elektronicznym URL:http://www.facebook.com(dalej: „Facebook”); należy zwrócić uwagę, że niektórzy usługodawcy Facebooka mają siedziby poza EOG (Europejskim Obszarem Gospodarczym) i tym samym będą mieli dostęp i będą przetwarzać dane osobowe Laureata tamże na podstawie tzw. Tarczy Prywatności UE-USA (decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjęta na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA (notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4176)); informacje na temat tzw. Tarczy Prywatności UE-USA są dostępne w sieci Internet pod adresem elektronicznym:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_pl, natomiast informacje o przystąpieniu usługodawców Facebooka do tzw. Tarczy Prywatności UE-USA pod adresem elektronicznym: https://www.facebook.com/about/privacyshield.

31.Dane osobowe Uczestnika, z zastrzeżeniem ust. 30 powyżej, będą przetwarzane Wykonawcę jako podmiot przetwarzający, w rozumieniu RODO, na podstawie umowy i na udokumentowane polecenia Właściciela.

32.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. Ci f RODO. W ramach Konkursu będą przetwarzane następujące dane osobowe Uczestnika: imię i nazwisko, wizerunek, płeć i numer telefonu oraz adres do korespondencji. Celem uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Facebook Inc. Będzie przetwarzał jedynie dane osobowe Uczestników w postaci imienia i nazwiska, płci oraz ewentualnie wizerunku, nie zaś dodatkowe dane właściwe dla nagrodzony Uczestników, jak również Uczestników wnoszących reklamację.

33.Dane osobowe Uczestnika będą wykorzystane przez Właściciela wyłącznie w celach:

a) przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu zgodnie z Regulaminem oraz promocją poprzez pozostawienie na Fanpage`u Odpowiedzi Konkursowej; podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. FRODO; prawnie uzasadniony interes polega na realizacji Konkursu oraz promocji Właściciela;

b) realizacji obowiązków Właściciela wynikających z przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c RODO);

c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Właściciela –podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Właściciela (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. FRODO); prawnie uzasadniony interes polega na ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub na obronie przed takimi roszczeniami przez Właściciela.

34.Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, z zastrzeżeniem, iż okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli danych osobowych Uczestnika będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Właściciela. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jednocześnie dane osobowe Uczestników, którzy udzielili Odpowiedzi Konkursowej, jak również dane osobowe nagrodzonych Uczestników Konkursu (tj. imię, nazwisko, płeć i wizerunek) w sieci Internet przy użyciu Facebooka pod adresem elektronicznym https://www.facebook.com/MantaPolska/ będą przetwarzane przy użyciu tej usługi przez cały okres korzystania z niej przez Właściciela.

35.Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich przekazania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, z zastrzeżeniem zdania następnego. Prawo do usunięcia danych nie przysługuje w przypadku gdy nagrodzony Uczestnik odebrał Nagrodę.

36.Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów wskazanych w ust. 33 lit. A) i c) z przyczyn związanych z szczególną sytuacją Uczestnika. Dla celów dowodowych Właściciel prosi o wnoszenie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.

37.Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy Uczestnik uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane do kontaktu z organem nadzorczym w Rzeczypospolitej Polskiej są następujące: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

38.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie. Z daleko idącej ostrożności Właściciel wskazuje, że na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania, jednakże fotografie, na których utrwalono wizerunek Uczestnika, opublikowane na Facebooku pod adresem elektronicznym https://www.facebook.com/MantaPolska/ mogą być przetwarzane, przez usługodawców Facebooka, specjalnymi metodami technicznymi umożliwiającymi identyfikację Uczestnika –zgodnie z regulaminem tej usługi opublikowanym pod adresami elektronicznymi: https://www.facebook.com/termsorazhttps://www.facebook.com/about/privacy/update.

 

REKLAMACJE

39.Uczestnikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji.

40.Reklamacja może być złożona w jeden z następujących sposobów:

a) drogą elektroniczną na Fanpage’u –przy użyciu funkcjonalności „Wiadomość” („Nowa wiadomość, „Napisz wiadomość…”) udostępnianej na Facebooku;

b) pisemnie na adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Wykonawcy.

41.Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji, jak również opis okoliczności uzasadniających reklamację.

42.Wykonawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej wpływu.

43.W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.